เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร09.2.2022

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (ส่งไป ครม.)

ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 408 คน/408 คน
เห็นด้วย 207
ไม่เห็นด้วย 196
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
เศรษฐกิจใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
รวมพลัง
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ประชาธิปัตย์
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
ประชาชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เปลี่ยน
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ได้มีการเสนอแก้ไขในมาตรา 153 โดยแก้ไขข้อความในวรรคหนึ่ง จากที่กำหนดว่า "ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสําหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคําขออนุญาต" เป็น "ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้า ให้ยื่นคำขออนุญาต" ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวทำให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุราที่ไม่ใช่สำหรับการค้า ทำการต้มสุราเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต รวมถึงไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกทั้ง ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ยังพยายามเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอเกี่ยวกับขนาดกำลังการผลิต

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4379

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (207)

ไม่เห็นด้วย (196)

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (3)