เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร09.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. ฉุกเฉิน (ส่งไป ครม.)

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 395 คน/395 คน
เห็นด้วย 227
ไม่เห็นด้วย 158
งดออกเสียง 10
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
รวมพลัง
เพื่อชาติไทย
ชาติพัฒนากล้า
ครูไทยเพื่อประชาชน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
ไทยสร้างไทย
��เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ

เนื้อหา

ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกล เพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกข้อกำหนดต่างๆ ที่มีผลต่อการจำกัดเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และไม่ถูกตรวจสอบถ่วงดุลโดยสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรตุลาการ โดยร่างที่เสนอมีสาระสำคัญเพื่อให้การออกข้อกำหนด หรือกติกาที่บังคับใช้ ต้องถูกตรวจสอบและมีการจำกัดระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4379

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (227)

ไม่เห็นด้วย (158)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้