เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร09.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิอาญาฯ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 381 คน/474 คน
เห็นด้วย 145
ไม่เห็นด้วย 230
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 93
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาธิปัตย์
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
เสรีรวมไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
สร้างอนาคตไทย
ไทยสร้างไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมพลัง
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
เพื่อช��าติ
รวมพลัง
ชาติไทยพัฒนา

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิอาญาฯ มีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้ผู้ต้องหาที่ไม่อยู่ระหว่างเวลาที่มีคำพิพากษาให้รอการลงอาญาหรือรอการกำหนดโทษ หรือพ้นโทษจำคุกมาเกินกว่า 3 ปี มีสิทธิทำสัญญาประกันตัวด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์และให้พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ หรือศาลปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเร็วที่สุด เว้นแต่การกระทำความผิดที่กฎหมายระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปหรือที่กฎหมายระวางโทษขั้นต่ำตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หรือ การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ หรือฉ้อโกงต่อประชาชนที่มีมูลค่าการฉ้อโกงตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป เป็นต้น

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4379

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (145)

ไม่เห็นด้วย (230)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้