เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 362 คน/474 คน
เห็นด้วย 359
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 112
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เศรษฐกิจใหม่
รวมพลัง
ไทยสร้างไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
ประชาชาติ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน มีสาระสำคัญคือ การเพิ่มบทบัญญัติว่าด้ายการกระทำความผิดฐานกระทำการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย้ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กำหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นในคดีอาญา และการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุมตรวจค้นในคดีอาญา องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย มีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ด้านกฎหมาย แพทย์ทางนิติเวชและทางจิตเวชศาสตร์และกำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการดังกล่าว และให้คดีตามพ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นคดีพิเศษ และกำหนดให้หลายหน่วยงานเข้ามาร่วมสอบสวน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการดำเนินคดี และรวบรวมพยานหลักฐานให้ทันกับสถานการณ์และป้องกันการทำลายพยานหลักฐานสำคัญในคดี

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4384

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (359)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (2)