เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.2.2022

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศฯ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 322 คน/474 คน
เห็นด้วย 320
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 152
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
เศรษฐกิจใหม่
รวมพลัง
ประชาชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ไทยศรีวิไลย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศฯ มีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเพศ ชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ โดยกำหนดมาตรการสำหรับผู้กระทำความผิดที่เสี่ยงต่อการทำผิดซ้ำ หรือนักโทษที่มีแนวโน้มจะกระทำความผิดซ้ำ เช่น การฟื้นฟูโดยมาตรการการแพทย์ เช่น สามารถให้ยากดฮอร์โมนเพศชาย(ฉีดให้ฝ่อ) หรือ การเฝ้าระวังโดยใช้อุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) หรือ มาตรการคุมขัง

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4384

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (320)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (2)