เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร13.2.2020

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 2

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ​2563

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 261 คน/261 คน
เห็นด้วย 257
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
อนาคตใหม่
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวงเงิน 3,200,000 ล้านบาท ร่างดังกล่าว มีทั้งสิ้น 55 มาตรา ปรับลดทั้งสิ้น 16,231 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดสรรให้กับส่วนราชการ และองค์กรอิสระแทน และประเด็นที่มีการอภิปรายมากที่สุดคือ งบประมาณในสัดส่วนรายกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดกว่า 1,518 ล้านบาท

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4190

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (257)

ไม่เห็นด้วย (1)

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้