เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา24.2.2022

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 636 คน/722 คน
เห็นด้วย 598
ไม่เห็นด้วย 26
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 86
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
วุฒิสภา
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
พลังธรรมใหม่
รวมไทยสร้างชาติ
วุฒิสภา
รวมพลัง
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เศรษฐกิจใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (มีบัตรเลือกตั้งสองใบ) แต่การคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้คำนวณเฉพาะพรรคที่ได้จำนวน ส.ส. เป็นจำนวนเต็มแล้วเท่านั้น (ไม่มี ส.ส.ปัดเศษ)

ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้ หมายเลขผู้สมัครของ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยังเป็นระบบต่างเขตต่างเบอร์ และพรรคที่จะส่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อต้องส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตด้วย และการจัดการเลือกตั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วย 9 คน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4383

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (598)

ไม่เห็นด้วย (26)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้