เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร02.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 66 (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 474 คน/474 คน
เห็นด้วย 278
ไม่เห็นด้วย 194
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
เศรษฐกิจใหม่
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ในวาระแรกว่า จะรับหลักการหรือไม่ ได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ก่อนลงมติรับหลักการร่าง โดยตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาต่อไป ดูรายละเอียดงบปี 66 ได้ใน https://wevis.info/thbudget66#

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4389

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (278)

ไม่เห็นด้วย (194)

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้