เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร08.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 330 คน/477 คน
เห็นด้วย 178
ไม่เห็นด้วย 137
งดออกเสียง 15
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 147
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้า�งชาติ
เพื่อชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ประชาชาติ
เศรษฐกิจใหม่
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
รวมพลัง
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อไทย
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ได้มีการเสนอแก้ไขในมาตรา 153 โดยแก้ไขข้อความในวรรคหนึ่ง จากที่กำหนดว่า "ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสําหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคําขออนุญาต" เป็น "ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้า ให้ยื่นคำขออนุญาต" ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวทำให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุราที่ไม่ใช่สำหรับการค้า ทำการต้มสุราเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต รวมถึงไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกทั้ง ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ยังพยายามเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอเกี่ยวกับขนาดกำลังการผลิต

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4392

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (178)

ไม่เห็นด้วย (137)

งดออกเสียง (15)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้