เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร08.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. กัญชาเสรี (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 402 คน/402 คน
เห็นด้วย 372
ไม่เห็นด้วย 7
งดออกเสียง 23
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
รวมพลัง
เพื่อชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

ร่างที่เสนอโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ระบุเจตนาเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการ ผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสมาชิกอภิปรายทั้งหมด 46 คน ก่อนที่ประชุมมีมติรับหลักการ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4392

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (372)

งดออกเสียง (23)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้