เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร15.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 407 คน/407 คน
เห็นด้วย 211
ไม่เห็นด้วย 180
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เศรษฐกิจใหม่
ภูมิใจไทย
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
ก้าวไกล
ประช�าธิปัตย์
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังประชารัฐ

เนื้อหา

ร่างที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) โดยมุ่งเน้นแก้กฎหมายเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการสมรส เพื่อรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวแก่บุคคลทุกเพศ โดยไม่นำเหตุแห่งเพศสภาพหรือเพศวิถีมาเป็นข้อจำกัดในการจดทะเบียนสมรสเหมือนกฎหมายปัจจุบันที่ยังจำกัดว่า การสมรสจะทำได้เฉพาะกรณีทั้งสองฝ่ายเป็น ‘ชายและหญิง’

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4393

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (211)

ไม่เห็นด้วย (180)

ไม่ลงคะแนน (4)