THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร15.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 407 คน/477 คน
โดยเฉลี่ย
เห็นด้วย 211
ไม่เห็นด้วย 180
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 70
เพื่อไทย
นาย กนก ลิ้มตระกูล
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
ก้าวไกล
นาย องค์การ ชัยบุตร