เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร15.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 407 คน/407 คน
เห็นด้วย 230
ไม่เห็นด้วย 169
งดออกเสียง 7
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ประชา��ธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
พลังประชารัฐ
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ชาติพัฒนากล้า
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับคณะรัฐมนตรี กำหนดให้บุคคลที่มีเพศกำเนิดเดียวกันสามารถจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตได้ตั้งแต่อายุ 17 ปี ขึ้นไป โดยการคู่ชีวิตมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน มีสิทธิรับมรดกแทนคู่ชีวิต มีสิทธิแทนผู้เสียหายในคดีอาญา แต่ไม่มีการระบุเรื่องการใช้นามสกุลของคู่ชีวิต หรือการเว้นภาษีมรดกจากคู่ชีวิต

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4393

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (230)

ไม่เห็นด้วย (169)

ไม่ลงคะแนน (1)