เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร15.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 404 คน/404 คน
เห็นด้วย 229
ไม่เห็นด้วย 167
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
พลังประชารัฐ
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ชาติพัฒนากล้า
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับคณะรัฐมนตรี กำหนดให้บุคคลที่มีเพศกำเนิดเดียวกันสามารถจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตได้ตั้งแต่อายุ 17 ปี ขึ้นไป โดยการคู่ชีวิตมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน มีสิทธิรับมรดกแทนคู่ชีวิต มีสิทธิแทนผู้เสียหายในคดีอาญา แต่ไม่มีการระบุเรื่องการใช้นามสกุลของคู่ชีวิต หรือการเว้นภาษีมรดกจากคู่ชีวิต

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4393

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (229)

ไม่เห็นด้วย (167)

ไม่ลงคะแนน (2)