เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร15.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 407 คน/407 คน
เห็นด้วย 251
ไม่เห็นด้วย 124
งดออกเสียง 30
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
เพื่อไทย
ชาติไทยพัฒนา
เศรษฐกิจใหม่
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทย�ศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
เสรีรวมไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับประชาธิปัตย์ กำหนดให้บุคคลที่มีเพศกำเนิดเดียวกันสามารถจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตได้ตั้งแต่อายุ 17 ปี ขึ้นไป โดยการคู่ชีวิตมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน รับบุตรบุญธรรมร่วมกัน มีสิทธิรับมรดกแทนคู่ชีวิต มีสิทธิแทนผู้เสียหายในคดีอาญา แต่ไม่มีการระบุเรื่องการใช้นามสกุลของคู่ชีวิต หรือการเว้นภาษีมรดกจากคู่ชีวิต

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4393

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (251)

ไม่เห็นด้วย (124)

งดออกเสียง (30)

ไม่ลงคะแนน (2)