เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร20.2.2020

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 359 คน/359 คน
เห็นด้วย 339
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 9
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
อนาคตใหม่
รวมพลัง
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เพื่อชาติ
เศรษ��ฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ก้าวไกล
ประชาชาติ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. ได้แก้ไขคุณสมบัติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกาจโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. ว่า ต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

นอกจากนี้ยังขยายสิทธิการสมัครรับคัดเลือกเป็นกสทช. ให้กับบรรดาผู้พิพากษา ข้าราชการตำรวจ-ทหาร และข้าราชการพลเรือน แต่ในขณะเดียวกันก็ตัดสิทธิผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนออก และยังเพิ่มเงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการกระจายเสียงด้วยว่าต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปี เป็นต้น"

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4193

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (339)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้