เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร22.6.2022

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 3)

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 295 คน/476 คน
เห็นด้วย 293
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 181
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ไทยสร้างไทย
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้�างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
ประชาชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล เป็นการกำหนดให้มีสภาการสัตวบาลเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล และมีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ รวมถึงการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการสภาการสัตวบาลทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น แต่งตั้งอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการสอบสวน หรือ คณะกรรมการด้านอื่นๆ เป็นต้น

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4396

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (293)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (1)