เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร08.8.2019

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)

พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 468 คน/468 คน
เห็นด้วย 466
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
อนาคตใหม่
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาภิวัฒน์
ภูมิใจไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 กำหนดให้มีเหรียญรัตนาภรณ์ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ที่เป็นเครื่องหมายในส่วนพระองค์ และมีการสร้างเหรียญรัตนาภรณ์ขึ้นพระราชทานเป็นประเพณีมาทุกรัชกาล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับรัชกาลปัจจุบัน เพื่อพระราชทานเป็นเครื่องหมายในพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์ตามโบราณราชประเพณี

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4149

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (466)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (2)