เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา05.7.2022

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 890 คน/1,000 คน
เห็นด้วย 810
ไม่เห็นด้วย 78
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 110
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ชาติพัฒนากล้า
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
ไทรักธรรม
รวมพลัง

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เป็นร่างกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจและเป็นที่เรียกร้องจากประชาชนมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีสาระสำคัญคือ การยกระดับความเป็นธรรมให้ประชาชน จากกรณีการปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่องหรือผิดพลาดของตำรวจ โดยการสร้างคณะกรรมการชุดใหม่ที่เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ที่มีผู้แทนหน่วยงานภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาทำหน้าที่พิจารณา และมีการแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาถึงระดับสารวัตร เกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งก่อนที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง (มาตรา 169/1)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4402

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (503)

ไม่เห็นด้วย (38)

ไม่ลงคะแนน (1)