เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา06.7.2022

แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่อ

แก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 912 คน/1,000 คน
เห็นด้วย 548
ไม่เห็นด้วย 312
งดออกเสียง 44
ไม่ลงคะแนน 8
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 88
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
วุฒิสภา
ชาติพัฒนากล้า
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ไทรักธรรม
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ชาติพัฒนากล้า
เปลี่ยน
เศรษฐกิจใหม่
ไทยสร้างไทย

เนื้อหา

การแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่อ ที่มีข้อถกเถียงกันว่าจะต้องใช้หลักในการคำนวณเพื่อให้ได้ ส.ส.มาด้วยร่างของ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ ที่เสนอให้หาร 500 หรือร่างของปกรณ์วุฒิ อุดมพัฒน์สกุล ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่เสนอให้หาร 100 ด้วยวิธีการคำนวณตามที่เสนอ ท้ายที่สุดที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นด้วยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยคือนพ.ระวี มาศฉมาดล คือการหารด้วย 500

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4403

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (358)

ไม่เห็นด้วย (157)

งดออกเสียง (38)