เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร31.5.2020

อนุมัติ พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 458 คน/458 คน
เห็นด้วย 271
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 176
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
เสรีรวมไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
ประชาชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
เพื่อชาติ

เนื้อหา

พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุม ามบทบัญญัติของกฎหมายหรือการประชุมที่ต้องการให้มีผลตามกฎหมายสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ก็ยังยกเว้นการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล การประชุมเพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบางกรณี การประชุมอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงบังคับใช้)

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4198

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (271)

งดออกเสียง (176)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้