เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร31.5.2020

อนุมัติ พ.ร.ก. ช่วยเหลือ SME จากโควิด-19

พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 481 คน/481 คน
เห็นด้วย 275
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 205
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการตรากฎหมาย โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำเงินไปใช้แก้ปัญหาในภาคธุรกิจและการเงินในสองรูปแบบ คือ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) วงเงิน 500,000 ล้านบาท และ ให้ซื้อตราสารหนี้เอกชน อันเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ วงเงิน 400,000 ล้านบาท

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4198

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (275)

ไม่เห็นด้วย (1)

งดออกเสียง (205)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้