เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา27.7.2022

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 388 คน/726 คน
เห็นด้วย 385
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 338
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เศรษฐกิจใหม่
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
รวมพลัง

เนื้อหา

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ กฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต้องการส่งเสริมให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล โดยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ การขออนุมัติ การอนุญาต ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน การแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชน การรับเงิน และการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน รวมทั้งลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพแก่การปฏิบัติราชการของภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และลดปัญหาการทุจริต

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4409

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (384)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (2)