เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา02.8.2022

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 373 คน/727 คน
เห็นด้วย 365
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 354
รวมไทยสร้างชาติ
วุฒิสภา
วุฒิสภา
รวมพลัง
ภูมิใจไทย
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
เศรษฐกิจใหม่
ประชาชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ไทยศรีวิไลย์
ไทรักธรรม
รวมพลัง

เนื้อหา

ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เป็นร่างกฎหมายกำหนดมาตรการที่สร้างขึ้นใหม่ เรียกว่า “ปรับเป็นพินัย” เพื่อใช้แทนโทษทางอาญา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ดุลยพินิจกำหนดค่าปรับที่ต้องชำระ ให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิด กรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่มีเงินชำระค่าปรับ อาจขอทำงานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์แทนชำระค่าปรับได้ แม้ปลายทางแล้วผู้กระทำความผิดยังคงต้องจ่ายเงินชำระค่าปรับ แต่เมื่อไม่ใช่โทษทางอาญา การจำคุกหรือกักขังแทนค่าปรับก็จะไม่ถูกนำมาใช้ อีกทั้งไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรมที่จะทำให้ประชาชนเสื่อมเสียประวัติโดยใช่เหตุ ทั้งนี้ การปรับเป็นพินัยจะใช้กับความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียว ตามบรรดากฎหมายที่อยู่ในบัญชีท้ายร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเท่านั้น

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4410

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (365)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (4)