เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา10.8.2022

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 456 คน/726 คน
เห็นด้วย 442
ไม่เห็นด้วย 6
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 6
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 270
วุฒิสภา
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
ก้าวไกล
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
วุฒิสภา
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ประชาชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
ไทยสร้างไทย
ไทยศรีวิไลย์
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. เวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นร่าง พ.ร.บ.ที่ตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 270 ด้านกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า สมควรที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่าหน่วยงานจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการได้รับความยุติธรรมโดยสะดวกและรวดเร็ว โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก โดยกำหนดให้มีการจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้า เพื่อให้ได้รับทราบผ่านทางระบบเทคโนโลยีด้วย มีการกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินคดี กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความล่าช้า และมีการกำหนดให้เก็บข้อมูลสถิติระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อวัดผลเทียบกับขั้นตอนตามกรอบระยะเวลา พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทุกปี และให้มีมาตรการเพื่อพัฒนา ปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการอย่างน้อยทุก 3 ปี

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4413

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (442)

งดออกเสียง (2)