เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.8.2022

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 442 คน/478 คน
เห็นด้วย 258
ไม่เห็นด้วย 180
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 36
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ไทยศรีวิไลย์
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ประชาธิปัตย์
เศรษฐกิจใหม่
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 ตั้งวงเงินไว้ที่ 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 85,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐบาลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงบประมาณขาดดุล การเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4418

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (258)

ไม่เห็นด้วย (180)

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (1)