เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร24.8.2022

ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 303 คน/478 คน
เห็นด้วย 297
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 175
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย เป็นแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งคุ้มครองเจ้าหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมสามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้ และมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงให้อำนาจเจ้าพนักงงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4419

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (297)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)