เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.12.2020

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 347 คน/487 คน
เห็นด้วย 343
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 140
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
เพื่อชาติไทย
ก้าวไกล
เพื่อไทย
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
ไทยภักดี
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.ยกฐานะศาสแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด เป็นการกำหนดให้ศาลแขวงในจังหวัดพิษณุโลก มหาสารคาม และจังหวัดเชียงรายตามที่ได้ระบุไว้มีฐานะเป็นศาลจังหวัดเพื่อให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาตามเขตอำนาจเพื่ออำนวยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4250

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (343)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (2)