เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร03.2.2021

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 310 คน/487 คน
เห็นด้วย 306
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 177
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
ประชาชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
รวมพลัง
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
เพื่อชาติ
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาธิปัตย์
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
รวมพลัง
ไทยภักดี
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.ยกฐานะศาสแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด เป็นการกำหนดให้ศาลแขวงในจังหวัดพิษณุโลก มหาสารคาม และจังหวัดเชียงรายตามที่ได้ระบุไว้มีฐานะเป็นศาลจังหวัดเพื่อให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาตามเขตอำนาจเพื่ออำนวยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4272

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (306)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)