เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร07.7.2021

ร่าง พ.ร.บ. ห้างหุ้นส่วนฯ (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 260 คน/483 คน
เห็นด้วย 256
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 223
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รวมพลัง
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมแผ่นดิน
เปลี่ยน
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
รวมพลัง
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
สร้างอนาคตไทย

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ เป็นแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 เพื่อให้การกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติลักษณะ 22 หุ้นส่วนบริษัท ของบรรพ 3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลและการควบบริษัทจำกัดเข้ากัน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4328

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (256)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (1)