เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร17.6.2020

ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 435 คน/435 คน
เห็นด้วย 251
ไม่เห็นด้วย 6
งดออกเสียง 178
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
รวมพลัง
ชาติพัฒนากล้า
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
เพื่อชาติ
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย กำหนดให้โอนเงินงบประมาณคงเหลือจากปีงบประมาณปี 2562 จำนวน 88,452 ล้านบาท ไปตั้งเป็น งบประมาณสำหรับ 'งบกลาง' เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และห้าอันดับแรกของหน่วยงานที่โอนงบเข้างบกลางมากที่สุด ได้แก่ 1.กระทรวงกลาโหม จำนวน 17,700 ล้านบาท 2. กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4,746 ล้านบาท 3. กระทรวงคมนาคม จำนวน 3,427 ล้านบาท 4. กระทรวงมหาดไทย จำนวน 2,057 ล้านบาท 5. กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,356 ล้านบาท

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4202

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (251)

งดออกเสียง (178)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้