เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา07.9.2022

แก้ รธน. ปิดสวิตช์ ส.ว. ฉบับประชาชน (No 272) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272) ซึ่ง รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 64,151 คน เป็นผู้เสนอ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 662 คน/662 คน
เห็นด้วย 356
ไม่เห็นด้วย 253
งดออกเสียง 53
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
วุฒิสภา
รวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ภูมิใจไทย
ประชาธิปไตยใหม่

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญ (เพื่อไทย) เป็นการเสนอเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิสาธารณสุข และสิทธิคนไร้บ้าน โดยกำหนดให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนตามตามพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี คุ้มครองสิทธิในการประกันตัวผู้ต้องหา ห้ามคุมขังระหว่างการพิจารณาเกินหนึ่งปี และเพิ่มสิทธิเรื่องการพิจารณาคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม หลักประกันการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย รวมถึงคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก ห้ามกฎหมายจำกัดเสรีภาพจะจำกัดการติชมด้วยความเป็นธรรม และยังคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาคกัน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4424

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (356)

ไม่เห็นด้วย (253)

งดออกเสียง (53)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้