เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร07.9.2022

ร่าง พ.ร.บ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (แก้ใหม่)

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รัฐสภาปรึกษาใหม่ ตามมาตรา 146 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 461 คน/727 คน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 431
งดออกเสียง 28
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 266
วุฒิสภา
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
วุฒิสภา
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติ
รวมพลัง

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เป็นการแก้ไข พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พ.ศ.2484 ยกเลิกการสืบตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และ นายกฯ นำร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างพ.ร.บ.เครื่องราชฯ) ที่ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อ 31 มกราคม 2565 แต่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยภายใน 90 วัน และไม่ได้พระราชทานร่างกฎหมายคืนกลับมา ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 146 กำหนดให้รัฐสภาจะต้องนำร่างพระราชบัญญัตินั้นมา "ปรึกษา" ใหม่ เพื่อหาทางว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ หากรัฐสภาประสงค์จะยืนยันตามที่ลงมติเดม ต้องใช้มติไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสองสภา (ส.ส. + ส.ว.) ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ แต่ถ้าเสียงยืนยันไม่ถึงสองในสาม ร่างพ.ร.บ.เครื่องราชฯ ก็จะเป็นอันตกไป

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4424

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (1)

ไม่เห็นด้วย (431)

งดออกเสียง (28)

ไม่ลงคะแนน (1)