เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร14.9.2022

ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 296 คน/478 คน
เห็นด้วย 290
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 6
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 182
ก้าวไกล
เพื่อไทย
ครูไทยเพื่อประชา��ชน
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เสรีรวมไทย
เพื่อชาติ
ชาติพัฒนากล้า
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มีสาระสำคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพื่อให้ข้าราชการการเมือง ส.ส. และสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัคร ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญฯ และการเป็นช่วยพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้หากการกระทำดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4428

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (290)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้