เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร14.9.2022

ร่าง พ.ร.บ.กยศ. (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 321 คน/478 คน
เห็นด้วย 314
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 2
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 157
รวมพลัง
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.กยศ. มีสาระสำคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 เกี่ยวกับ หลักการ วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่อำนวยให้การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทำงานเชิงรุก และความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น และการกำหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้ เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมหรือหางานให้กับสมาชิกที่กู้ยืมเงินที่ยังไม่มีงานทำ เพื่อให้มีรายได้และสามารถชำระคืนกองทุนได้

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4428

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (314)

ไม่ลงคะแนน (2)