เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร09.11.2022

ร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 342 คน/475 คน
เห็นด้วย 336
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 4
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 133
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ไทยสร้างไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
เพื่อชาติไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ชาติพัฒนากล้า
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่
พลังธรรมใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร เป็นกฎหมายที่สืบเนื่องมาจากประเทศไทยมีพันธกรณีมีพันธกรณีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรแบบร้องขอ ตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร และความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี และการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัติโนมัติตามความตกลงแบบพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนยข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัติโนมัติ

อีกทั้ง ไทยเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) และเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่พร้อมจะร่วมมือกับ OECD ในการป้องกันการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษีและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในการบริหารจัดเก็บภาษีของประเทศ และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายนี้

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4434

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (336)

ไม่เห็นด้วย (1)

งดออกเสียง (1)