เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร03.7.2020

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 476 คน/476 คน
เห็นด้วย 273
ไม่เห็นด้วย 200
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เพื่อไทย
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
พลังประชารัฐ
เพื่อไทย
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 มีวงเงินงบประมาณ 3.3 ล้านบาท โดยกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งบกลาง จำนวน 614,616 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 358,361 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย จำนวน 328,013 ล้านบาท กระทรวงการคลัง 268,719 ล้านบาท และกระทรวงกลาโหม 223,464 ล้าบาท

โดยกระทรวงที่ของบประมาณเพิ่มจากปีที่แล้วสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ขอเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19,517 ล้านบาท กระทรวงคมนาคม เพิ่มขึ้น 17,459 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย เพิ่มขึ้น 13,352 ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มขึ้น 4,805 ล้านบาท และกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มขึ้น 3,585 ล้านบาท

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4208

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (273)

ไม่เห็นด้วย (200)

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้