เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร09.11.2022

พ.ร.ก. ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565

พระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 408 คน/475 คน
เห็นด้วย 239
ไม่เห็นด้วย 166
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 67
เพื่อไทย
ก้าวไกล
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ไทยสร้างไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
ไทยศรีวิไลย์
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
เสรีรวมไทย
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ประชาชาติ
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
เพื่อชาติ

เนื้อหา

พ.ร.ก. ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สืบเนื่องมาจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวิกฤติการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลใหเราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อค่าครองชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องกู้เงินอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาเสถียรภาพในระดับราคาที่เหมาะสม แต่กระทรวงการคลังไม่อาจค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนเชื้อเพลิงได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ จึงต้องผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เป็นความจำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงต้องมีกฎหมายนี้

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4434

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (239)

ไม่เห็นด้วย (166)

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้