เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร30.11.2022

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน/721 คน
เห็นด้วย 313
ไม่เห็นด้วย 83
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 321
เพื่อไทย
ก้าวไกล
วุฒิสภา
ประชาชาติ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทย
วุฒิสภา
เปลี่ยน
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ก้าวไกล
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
เพื่อชาติ
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
เศรษฐกิจใหม่

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกฎหมายและกฎในเรื่องเดียวกัน เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกัน จัดทำหมวดหมู่บทบัญญัติให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล โดยไม่มีการแก้ไขหลักการ เนื้อความ หรือสาระสำคัญเดิม และใช้บังคับแทนกฎหมายและกฎที่นำมารวบรวมนั้น พื่อให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ มีการกำหนด ให้มีคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายรวม 3 คณะ 1)คณะกรรมการนโยบายการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขอบเขตของเนื้อหาในการรวมรวม ตลอดจนพิจารณาเห็นชอบร่างประมวลกฎหมายและกฎที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อนำเสนอต่อ ครม.
2) คณะกรรมการรวบรวมกฎหมายคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ แต่งตั้ง มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายหรือกฎที่เป็นเรื่องเดียวกัน เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อดำเนินการรวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกัน
3) คณะกรรมการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ แต่งตั้ง มีอำนาจและหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตเนื้อหาของประมวลกฎหมายและกฎเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจัดทำประมวลกฎหมายและกฎตามขอบเขตเนื้อหาที่คณะกรรมการเห็นชอบ

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4440

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (313)

ไม่เห็นด้วย (83)

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (1)