เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา07.12.2022

แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 มาตรา 254 เพิ่มมาตรา 254/1 มาตรา 254/2 มาตรา 254/3 มาตรา 254/4 มาตรา 254/5 และมาตรา 254/6)

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 628 คน/722 คน
เห็นด้วย 254
ไม่เห็นด้วย 245
งดออกเสียง 129
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 94
เพื่อไทย
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
วุฒิสภา
ชาติไทยพัฒนา
ไทยสร้างไทย
ภูมิใจไทย
เพื่อชาติ
ไทยศรีวิไลย์
�เศรษฐกิจใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
วุฒิสภา
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
ภูมิใจไทย
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
รวมไทยสร้างชาติ
ก้าวไกล
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
ชาติพัฒนากล้า

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญ "ปลดล็อคท้องถิ่น" เป็นข้อเสนอของคณะก้าวหน้า ที่เสนอโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้ากับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 76,591 คน ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ เสนอให้เขียนหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ จากเดิมที่มีความยาวเพียงสองหน้า จำนวนหกมาตรา เป็นหมวดที่เขียนลงรายละเอียดมากขึ้นยาวหกหน้า 12 มาตรา ยังคงไว้ซึ่งองค์กรส่วนท้องถิ่นชื่อเดิม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทั้งกรุงเทพมหานคร และพัทยา

โดยหลักการสำคัญของร่างปลดล็อกท้องถิ่นต้องการวางเจตนารมณ์แห่งการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งว่า “รัฐต้องจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบกระจายอำนาจ และต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น” คือ กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจทำบริการสาธารณะทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความมั่นคง ให้ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 50 จากรายได้ทั้งหมดของรัฐภายในสามปี ให้สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ห้ามส่วนกลางก้าวก่ายท้องถิ่น และการเพิกถอนคำสั่งต้องไปร้องศาลปกครอง ให้สิทธิประชาชนสามารถเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นได้

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4442

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (254)

ไม่เห็นด้วย (245)

งดออกเสียง (129)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้