เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา08.2.2023

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 549 คน/722 คน
เห็นด้วย 543
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 3
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 173
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชารัฐ
ก้าวไกล
ประชาธิปัตย์
รวมไทยสร้า�งชาติ
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ชาติพัฒนากล้า
ประชาชาติ
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ไทยสร้างไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
ไทยศรีวิไลย์
พลังธรรมใหม่
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
รวมพลัง
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
วุฒิสภา
วุฒิสภา
เพื่อไทย
วุฒิสภา
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เพื่อชาติ
ไทรักธรรม

เนื้อหา

ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เป็นร่างกฎหมายกำหนดมาตรการที่สร้างขึ้นใหม่ เรียกว่า “ปรับเป็นพินัย” เพื่อใช้แทนโทษทางอาญา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้ดุลยพินิจกำหนดค่าปรับที่ต้องชำระ ให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิด กรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่มีเงินชำระค่าปรับ อาจขอทำงานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์แทนชำระค่าปรับได้ แม้ปลายทางแล้วผู้กระทำความผิดยังคงต้องจ่ายเงินชำระค่าปรับ แต่เมื่อไม่ใช่โทษทางอาญา การจำคุกหรือกักขังแทนค่าปรับก็จะไม่ถูกนำมาใช้ อีกทั้งไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรมที่จะทำให้ประชาชนเสื่อมเสียประวัติโดยใช่เหตุ ทั้งนี้ การปรับเป็นพินัยจะใช้กับความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียว ตามบรรดากฎหมายที่อยู่ในบัญชีท้ายร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเท่านั้น

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4381

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (543)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (3)