เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา09.2.2023

ร่าง พ.ร.บ. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (วาระ 3)

ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 0 คน/0 คน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสาระสำคัญคือ การแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (บัณฑิตวิทยาลัย) ออกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสังกัดมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทำให้สถานะเปลี่ยนไปจากสถาบันอุดมศึกษาในกำกับดูแลของภาครัฐไปเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวและมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารงาน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4467

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้