เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา02.9.2019

เลือก กมธ. ตรวจสอบประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ

เลือก กมธ. สามัญ ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 225 คน/225 คน
เห็นด้วย 220
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
วุฒิสภา

เนื้อหา

การเลือก กมธ. ตรวจสอบประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ เป็นขั้นตอนก่อนที่วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 รายชื่อ ได้แก่ วิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา, จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา, อุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีฯ ในศาลฎีกา, ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และ นภดล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/10Gu0XYJhWcjNoD-7Z75nU2JDsDzT_M5d/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (212)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (5)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้