เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา03.12.2019

ขยายเวลาการทำงาน กมธ. สามัญ ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 30 วัน

ขยายเวลาการทำงาน กมธ. สามัญ ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 30 วัน

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 173 คน/173 คน
เห็นด้วย 169
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
วุฒิสภา

เนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติขยายเวลาการทำงานของ กมธ. ตรวจสอบประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ เป็นเวลาอีก 30 วัน ซึ่งเป็นการขอขยายเวลาเป็นครั้งที่สามของคณะกรรมการธิการชุดดังกล่าว ก่อนหน้านี้ได้มีการขอขยายเวลาไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/1tPmoE8GLgdjmZkKbhXxfC-FEPsKGQZeS/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (169)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (4)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้