เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา06.1.2020

ขยายเวลาการทำงานของ กมธ. ตรวจสอบประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ 15 วัน

ขยายเวลาการทำงาน กมธ. สามัญ ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 15 วัน

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 178 คน/178 คน
เห็นด้วย 172
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 1
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
วุฒิสภา
วุฒิสภา
วุฒิสภา

เนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติขยายเวลาให้ขยายเวลาการทำงานของ กมธ. ตรวจสอบประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ เป็นเวลาอีก 15 วัน ซึ่งเป็นการขอขยายเวลาเป็นครั้งที่สี่ของคณะกรรมการธิการชุดดังกล่าว ก่อนหน้านี้ได้มีการขอขยายเวลาไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/1nojrXn7qgLBhN5wDhfx_BBlPR_qIUU0g/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (172)

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (1)