เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา11.2.2020

ไม่เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับของ กมธ. ตรวจสอบประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ

ไม่เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับของ กมธ. สามัญ ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 149 คน/149 คน
เห็นด้วย 147
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
วุฒิสภา
วุฒิสภา

เนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/1f9kdATgEm6d5iAJPF1c7VNs9TVnhnGUO/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (147)

ไม่เห็นด้วย (1)

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้