เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา20.10.2019

ขยายเวลาการทำงานของ กมธ. ตรวจสอบประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ 30 วัน

ขยายเวลาการทำงาน กมธ. สามัญ ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 30 วัน

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 182 คน/182 คน
เห็นด้วย 179
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
วุฒิสภา

เนื้อหา

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติขยายเวลาให้ขยายเวลาการทำงานของ กมธ. ตรวจสอบประวัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ เป็นเวลาอีก 30 วัน ซึ่งเป็นการขอขยายเวลาเป็นครั้งที่สองของคณะกรรมการธิการชุดดังกล่าว ก่อนหน้านี้ได้มีการขอขยายเวลาไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/1f_A8DpwpfDV2_RQeq6zX3lsCt_3siBiN/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (179)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (3)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้