เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา15.6.2020

ขอขยายเวลาการทำงานของ กมธ.ติดตามการปฏิรูปประเทศฯ

ขอขยายเวลาการทำงานของ กมธ.ติดตามการปฏิรูปประเทศฯ ในการจัดทำรายงานสรุปการดำเนินการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 226 คน/226 คน
เห็นด้วย 222
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
วุฒิสภา

เนื้อหา

ญัตติขอขยายเวลาการทำงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือ กมธ.ติดตามการปฏิรูปประเทศฯ คือ การขอให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 175 วรรคสอง (3) ที่กำหนดหน้าที่ให้ กมธ.ติดตามการปฏิรูปประเทศฯ รวบรวมและจัดทำสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานการสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับรายการมา

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/1P9vgN8lriseI21E2w7DWHuJkGDWCZM_Q/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (222)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (4)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้