เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมวุฒิสภา07.6.2021

ขอขยายเวลาการทำงานของ กมธ.ติดตามการปฏิรูปประเทศฯ 14 วัน

ขอขยายเวลาการทำงานของ กมธ.ติดตามการปฏิรูปประเทศฯ ในการจัดทำรายงานสรุปการดำเนินการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 171 คน/171 คน
เห็นด้วย 169
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
วุฒิสภา
วุฒิสภา

เนื้อหา

ญัตติขอขยายเวลาการทำงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือ กมธ.ติดตามการปฏิรูปประเทศฯ คือ การขอให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 175 วรรคสอง (3) ที่กำหนดหน้าที่ให้ กมธ.ติดตามการปฏิรูปประเทศฯ รวบรวมและจัดทำสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานการสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามแผนปฏิรูปประเทศและตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่วุฒิสภาได้รับรายการมา

อ้างอิง

https://drive.google.com/file/d/1FYJNlaHok0fXuK6zSqgkAzGoCu7cGBZm/view?usp=share_link

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (169)

ไม่เห็นด้วย (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้

งดออกเสียง (2)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้