เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร23.7.2020

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 1)

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

สถานะ ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 379 คน/379 คน
เห็นด้วย 327
ไม่เห็นด้วย 51
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
ประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนา
เสรีรวมไทย
ประชาชาติ
ชาติพัฒนากล้า
รวมพลัง
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
เศรษฐกิจใหม่
เพื่อชาติไทย
ไทยสร้างไทย
รวมแผ่นดิน
ไทยภักดี
ครูไทยเพื่อประชาชน
เปลี่ยน
เพื่อชาติ
ไทยศรีวิไลย์
สร้างอนาคตไทย
ประชาธิปไตยใหม่
ไทรักธรรม
ก��้าวไกล
ภูมิใจไทย
รวมไทยสร้างชาติ
เพื่อชาติ
ประชาธิปัตย์

เนื้อหา

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ได้มีการแก้ไข (6/1) ของมาตรา 41/8 ของร่างเดิม โดยระบุให้คณะกรรมการบริหารศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ออกระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4214

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (327)

ไม่เห็นด้วย (51)

งดออกเสียง (1)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้