เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา07.9.2022

แก้ รธน. สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (เพื่อไทย) (วาระ 1)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๓) ซึ่ง นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ

สถานะ ไม่ผ่านผู้เข้าร่วมประชุม 662 คน/662 คน
เห็นด้วย 382
ไม่เห็นด้วย 252
งดออกเสียง 28
ไม่ลงคะแนน 0
ไม่เข้าประชุม ไม่เข้าประชุม 0
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ก้าวไกล
วุฒิสภา
ประชาธิปัตย์
พลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติ
เสรีรวมไทย
ชาติไทยพัฒนา
ประชาชาติ
ไทยสร้างไทย
ชาติพัฒนากล้า
เพื่อชาติ
เศรษฐกิจใหม่
ครูไทยเพื่อประชาชน
ไทยศรีวิไลย์
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
พลังธรรมใหม่
วุฒิสภา
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปไตยใหม่

เนื้อหา

ร่างแก้รัฐธรรมนูญ (เพื่อไทย) เสนอแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 โดยเพิ่มเรื่องสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนและชุมชน รวมถึงกำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และการจัดรับฟังความคิดเห็นก่อน

อ้างอิง

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse.php?m_id=4424

เอกสารการลงมติ

บันทึกคะแนนเสียง

เห็นด้วย (382)

ไม่เห็นด้วย (252)

งดออกเสียง (28)

ไม่ลงคะแนน (0)

ไม่มีคะแนนเลือกมติประเภทนี้